023 - 205 2066 info@fondz.nl

Privacy & Cookies

INLEIDING

Deze verklaring is opgesteld door FONDZ. FONDZ verzorgt betaalbare ArbeidsOngeschiktheidsVoorzieningen (AOV) voor ondernemers in Nederland via Fondz-groepen, die ondersteund worden door FONDZ.

Verwerking persoonsgegevens

Fondz-groepen zijn verenigingen die beschikken over een rechtsgeldige licentie om het merk FONDZ™ te voeren. Samen met de Fondz-groepen vormt FONDZ de ‘Fondz Organisatie’. De Fondz Organisatie verwerkt persoonsgegevens. 

Verwerking van gegevens gebeurt in het kader van de doelstelling van de Fondz Organisatie: voorzien in de maatschappelijke behoefte aan betaalbare en laagdrempelige ArbeidsOngeschiktheidsVoorzieningen voor ondernemers in Nederland, waarmee sociaal en duurzaam ondernemerschap bevorderd wordt.

Privacy functionaris

De Fondz Organisatie heeft een privacy functionaris aangesteld. Deze persoon is de gewezen contactpersoon voor vragen over deze Privacy verklaring & Cookie verklaring, en voor alle vragen over hoe de Fondz Organisatie persoonsgegevens beschermt.

Via info@fondz.nl is de privacy functionaris bereikbaar.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring licht toe hoe de Fondz Organisatie gegevens verwerkt en hoe de rolverdeling is ten opzichte van de Fondz-groepen. FONDZ informeert je in deze verklaring ook over via fondz.nl geplaatste cookies.
FONDZ gaat er van uit dat jij nu gerust bent over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Als je nog geen lid bent kan je hier inschrijven:

Leeswijzer

Onder 2 staat beschreven hoe de verantwoordelijkheden voor gegevensverwerking zijn afgebakend tussen FONDZ en de Fondz-groepen.
Onder 3 staat per doelgroep beschreven hoe welke gegevens verwerkt worden, wat het doel en de juridische grondslag zijn en hoe lang de gegevens bewaard worden. 
Onder 4 kan je lezen welke cookies via fondz.nl geplaatst en uitgelezen worden.

Onder 5 krijg je duidelijkheid over met wie je gegevens gedeeld worden.

Onder 6 staat vermeld welke wettelijke rechten je hebt.
 Onder 7 staat wat je kan doen als je een klacht hebt over de gegevensverwerking door de Fondz Organisatie.

2. Afbakening verantwoordelijkheden FONDZ & Fondz-groepen

De Fondz-groepen zijn verenigingen die onafhankelijk van FONDZ opereren. FONDZ ondersteunt de Fondz-groepen in de oprichtingsfase en daarna. FONDZ biedt de Fondz-groepen onder meer aan om de gegevensverwerking van leden goed en beveiligd uit te voeren in een online portal.
Dit portal, dat alleen (beperkt) toegankelijk is voor bestuursleden, leden en FONDZ medewerkers, kan door de Fondz-groepen gebruikt worden voor het overgrote deel van hun informatieopslag en informatieverzending.
Voor de verwerking van persoonsgegevens in het portal zijn FONDZ en de Fondz-groep waarbij je eventueel bent aangesloten gezamenlijk verantwoordelijk. De informatie in deze privacy verklaring & cookie verklaring wordt verstrekt door FONDZ mede namens die Fondz-groep.

Iedere Fondz-groep is zelf verantwoordelijk voor alle verwerkingen die ze buiten het online portal verricht. Voor informatie daarover verwijzen we je naar het bestuur van de betreffende Fondz-groep.
FONDZ is zelf verantwoordelijk voor alle verwerkingen die onze medewerkers buiten het portal doen.

3. Zo gaat de Fondz Organisatie met jouw gegevens om

Het hoofddoel van de verwerking van persoonsgegevens door de Fondz Organisatie is de realisatie van betaalbare en laagdrempelige ArbeidsOngeschiktheidsVoorzieningen in de vorm van schenkgroepen. Daarvoor verleent FONDZ diensten aan de Fondz-groepen, wordt voorlichting gegeven en marketing bedreven.
Om deze taken te kunnen uitvoeren verwerkt FONDZ persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die tot een individueel persoon te herleiden zijn.
De gegevens zijn afkomstig van oprichters/bestuursleden van FONDZ, (aspirant-)leden, en mensen die geïnteresseerd zijn in de Fondz Organisatie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de bedrijfsvoering. Dit zijn gegevens van onze medewerkers, relaties en contactpersonen van leveranciers.
Hierna kan je lezen met welk specifiek doel jouw gegevens verwerkt worden, welke categorieën gegevens dit zijn en hoe lang gegevens bewaard worden. Deze informatie is ingedeeld per doelgroep, zodat je eenvoudig kan scrollen naar de onderdelen die voor jou van belang zijn.

3.1 Oprichters/bestuursleden

FONDZ adviseert bestuurders van nieuwe Fondz-groepen in de oprichtingsfase en daarna, wanneer zij de Fondz-groep besturen, over het goed functioneren van de Fondz-groep.
3.1.1 Gegevens en verwerkingen
Wanneer iemand zich rechtstreeks of via iemand anders bij FONDZ meldt omdat die persoon interesse heeft of erover denkt lid te worden van een Fondz-groep wordt die persoon om zijn/haar gegevens gevraagd. Dit zijn NAW gegevens, contactgegevens en eventueel gegevens die nodig zijn voor inschrijving van de Fondz-groep bij de KvK. FONDZ doet dat via de website, het portal of per e-mail. 

FONDZ gebruikt die gegevens bijvoorbeeld om te informeren over de voorwaarden van deelname, om iemand uit te nodigen voor een (digitale) informatiebijeenkomst, voor de inschrijving bij de KvK en om te adviseren en informeren over de ontwikkelingen in de Fondz Organisatie.
3.1.2 Grondslag
De juridische grondslag waar FONDZ informatieverwerking op baseert is ‘noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang ́ waarbij het belang is: zorgen dat de Fondz-groepen een goede basis hebben en goed kunnen functioneren.
3.1.3 Bewaartermijn
Zie onder 3.3.3 (bewaartermijn gegevens leden) voor informatie over de bewaartermijn.

3.2 Aspirant-leden

Wanneer iemand zich als aspirant-lid bij FONDZ aanmeldt doen wij samen met de Fondz-groep een screening.
3.2.1 Gegevens & verwerking
Als het bestuur van een Fondz-groep waaraan iemand wil deelnemen vindt dat een persoon voor deelname in aanmerking komt stuurt het bestuur bepaalde gegevens naar FONDZ door. FONDZ controleert of deze persoon aan de voorwaarden van deelname aan FONDZ voldoet. Vervolgens zijn aanvullende gegevens over het inkomen als ondernemer noodzakelijk. Deze gegevens dienen aangeleverd te worden aan FONDZ. Vervolgens hoort het aspirant-lid of deelname aan FONDZ mogelijk is.
De categorieën persoonsgegevens die FONDZ hiervoor kan verwerken zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens, contactgegevens, bedrijfsgegevens, inkomensgegevens, inloggegevens en gegevens over eventueel al bestaande of op korte termijn te verwachten (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
3.2.2 Juridische grondslag
De juridische grondslag waar FONDZ deze verwerkingen op baseert is: om op verzoek van aspirant-leden vóór de sluiting van een overeenkomst waarbij het aspirant-lid partij is maatregelen te nemen. Gegevens over eventuele (verwachte) arbeidsongeschiktheid verzamelt FONDZ alleen met uitdrukkelijke toestemming van het aspirant-lid. Daarvoor zal FONDZ vragen een toestemmingsformulier (al dan niet elektronisch) te ondertekenen.
3.2.3 Bewaartermijn
Als de toelatingsprocedure niet tot deelname leidt, verwijdert FONDZ de persoonsgegevens na een jaar, met uitzondering van naam, email adres, datum van de aanvraag en de toestemmingsverklaring. Deze aanmeld-geschiedenis wordt door FONDZ gedurende drie jaar na afwijzing bewaard en daarna definitief uit de database verwijderd.

3.3 Leden

Wanneer iemand eenmaal deelneemt aan een Fondz-groep zorgt FONDZ er met de Fondz-groep voor dat de rechten en verplichtingen die daarbij horen worden uitgevoerd.
3.3.1 Gegevens & verwerkingen
FONDZ ondersteunt de Fondz-groep onder meer bij het administreren van lidmaatschap, schenkingsgroep indeling, beoordeling van aanspraken op schenking en het administreren van schenkingen.
De categorieën gegevens die FONDZ hiervoor verwerkt zijn betalingsgegevens en alle noodzakelijke informatie over arbeidsongeschiktheid als een lid tijdens deelname arbeidsongeschikt raakt. Dit naast de al eerder onder het kopje ‘aspirant-leden’ genoemde gegevens.
Leden van FONDZ ontvangen ook de Fondz Updates, met voor leden relevante informatie over de Fondz Organisatie.
Tot slot slaat FONDZ beperkte gegevens over lidmaatschap en duur schenkingen op in een centraal archief. Door deze gegevens te analyseren, al dan niet na het combineren met informatie over maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen kan FONDZ beleid voor de Fondz Organisatie maken en statistieken opstellen. Dit bevordert de kwaliteit en continuïteit van de Fondz Organisatie. 

FONDZ kan deze informatie ook delen met (wetenschappelijke) instituten. De gegevens worden in dat geval geanonimiseerd, en als dat niet kan vraagt FONDZ haar individuele leden om expliciete toestemming om informatie te delen.
3.3.2 Juridische grondslag
De juridische grondslag waar FONDZ deze verwerking, met uitzondering van verwerking van arbeidsongeschiktheidsgegevens, op baseert is: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deelnemer/lid partij is (lidmaatschapsovereenkomst). 

Gegevens over eventuele arbeidsongeschiktheid verzamelt FONDZ alleen met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde ingetrokken worden door een deelnemer. Omdat een Fondz-groep echter niet kan functioneren zonder het verwerken van informatie over arbeidsongeschiktheid van de leden heeft dit gevolgen voor deelname aan de Fondz-groep. In de Toestemmingsverklaring wordt dit toegelicht vóórdat deze getekend wordt.
De Fondz Update ontvang je als lid van een Fondz-groep. Indien je geen Updates wilt ontvangen kan je te allen tijde afmelden via de link in het bericht.
De juridische grondslag van archivering is: voor FONDZ’ ‘gerechtvaardigd belang’ te weten om te zorgen voor de (financiële) continuïteit en goede ontwikkeling van de Fondz Organisatie. 

Het delen van informatie met (wetenschappelijke) instituten helpt hierbij. Zij verstrekken FONDZ namelijk waardevolle informatie over hun onderzoeken, bijvoorbeeld over de publieke opinie over de Fondz Organisatie.
3.3.3 Bewaartermijnen
Wanneer iemand deelnemer was aan een Fondz-groep en het lidmaatschap is geëindigd worden de persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard, tenzij FONDZ voor bepaalde gegevens aan een wettelijke bewaarplicht moet voldoen (zoals belastingwetgeving). In dat geval is voor die gegevens de bewaartermijn maximaal tien jaar.
Als schenkingen wegens arbeidsongeschiktheid zijn ontvangen worden gegevens over arbeidsongeschiktheid alleen bewaard voor zover dat nodig is om te controleren of het lid en de Fondz Organisatie de rechten en verplichtingen uit de lidmaatschapsovereenkomst nakomen. Dit kan oplopen tot maximaal vijf jaar na de laatste schenking wanneer een lid na de maximale schenkingstermijn opnieuw aanspraak wil maken op een schenking voor dezelfde oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Er moet dan een wachttermijn van vijf jaar na de laatste schenking doorlopen worden. 

3.4 Medewerkers, contactpersonen van leveranciers en andere personen die bij de Fondz Organisatie bedrijfsvoering betrokken zijn.
Om alle hiervoor genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren maakt de Fondz Organisatie gebruik van diensten van medewerkers die helpen bij de administratie, inkoop, secretariële ondersteuning en voorlichting.
Ook koopt de Fondz Organisatie producten en diensten in om alle activiteiten te kunnen uitvoeren.

3.4 Gegevens en verwerkingen

De gegevens die van medewerkers verwerkt worden zijn zakelijke contactgegevens, profiel als dienstverlener en bankrekeningnummer.
Van een contactpersoon van één van onze leveranciers (zoals banken, IT-bedrijven, adviesbureaus) of zakelijke relatie worden zakelijke contactgegevens verwerkt.
3.4.1 Juridische grondslag
De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens van medewerkers is: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (van opdracht) met medewerker.
De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens van contactpersonen van leveranciers is: noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, te weten het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsvoering.
3.4.2 Bewaartermijnen
Van medewerkers worden gegevens maximaal vijf jaar bewaard nadat de overeenkomst met de medewerker is geëindigd, tenzij deze langer moeten bewaren op grond van een wettelijke plicht (belastingwetgeving), in welk geval de termijn tien jaar is.
Van contactpersonen van een leverancier worden gegevens bewaard gedurende een termijn van maximaal tien jaar vanaf het moment dat de relatie met de contactpersoon is geëindigd.

3.5 Website bezoekers, volgers en overige geïnteresseerden

Om de bekendheid van FONDZ onder het publiek te vergroten brengt de Fondz-organisatie FONDZ op verschillende manieren onder de aandacht.

3.5.1 Gegevens en verwerkingen
FONDZ organiseert (digitale) voorlichtingsbijeenkomsten over FONDZ en verspreidt informatie via website, diverse (sociale) media kanalen en e-mail nieuwsbrieven.
Bezoekers, volgers en overige geïnteresseerden kunnen daar op verschillende manieren bij betrokken zijn, bijvoorbeeld door een (digitale) bijeenkomst bij te wonen, volger op social media te zijn of als ontvanger van nieuwsbrieven. 

Afhankelijk van de betrokkenheid kan het zijn dat contactgegevens, informatie die je op social media platforms vrijgeeft, en/of foto- en videomateriaal verwerkt worden.

3.5.2 Juridische grondslag
De grondslag voor het sturen van informatie voor promotiedoeleinden is: toestemming. Die toestemming krijgt FONDZ op verschillende manieren: via inschrijving voor ontvangst van nieuwsbrieven of door het “liken” of “volgen” van FONDZ op social media.
Bij gebruik van beeldmateriaal op website of social media doet FONDZ dat alleen met toestemming.
3.5.3 Bewaartermijnen
Persoonsgegevens waarvoor toestemming is gegeven bewaart FONDZ tot de toestemming is ingetrokken. Intrekking van toestemming kan door gebruikmaking van de ‘unsubscribe’ mogelijkheid voor nieuwsbrieven of door FONDZ niet langer te volgen op social media. Toestemming voor het plaatsen van gegevens op de website kan ingetrokken worden door te mailen naar website[at]fondz.nl , tenzij hiervoor andere contractuele afspraken gelden. Verwijdering heeft geen gevolgen voor publicaties in het verleden. FONDZ websites worden inclusief content gedurende 10 jaar gearchiveerd.

4. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die via internet-browsers op computers, mobiele telefoons of tablets worden geïnstalleerd. FONDZ maakt gebruik van ‘first party’ en ‘third party’ cookies. First party cookies zijn cookies die FONDZ plaatst, third party cookies zijn cookies die door derden via onze website worden geïnstalleerd en uitgelezen.

4.1 Functionele, commerciële en analytische cookies
Als cookies worden geïnstalleerd en uitgelezen voor commerciële doeleinden (zoals het volgen van online gedrag van een persoon) worden ze geacht persoonsgegevens (zoals een IP-adres of informatie over het gedrag) te verzamelen. Behalve ‘sociale media plugin cookies’ plaatst FONDZ geen commerciële cookies. Wel worden ‘technische’ of ‘functionele’ cookies geplaatst. Die cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld om gegevens te verwerken, in te loggen of content te kunnen bekijken. Ook worden ‘analytische cookies’ geplaatst. Die worden enkel gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

4.2 Social media plugin cookies
De social media plugin cookies (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram YouTube) die geplaatst worden maken het gebruikers van sociale media mogelijk om de pagina op het sociale medium te ‘liken’ en/of ‘volgen’ en te ‘delen’ met contacten in dat sociale medium. Omdat FONDZ die cookies (buttons) heeft ‘gedeactiveerd’ volgen social media geen acties of handelingen van website bezoekers tot zij op die buttons hebben geklikt. Als er op de buttons is geklikt verwerkt het betreffende sociale medium ook zelf persoonsgegevens, waarvoor dat medium zelf verantwoordelijk is.
Om de informatie in deze Privacy verklaring & Cookie verklaring beknopt te houden en te zorgen dat informatie over het gebruik van social media plugin cookies die hier wordt gepubliceerd niet verouderd is informeert FONDZ over die cookies door te verwijzen naar de cookie statements van de betreffende sociale media:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en 

https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
(Instagram)

4.3 Browser instellingen
Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat cookies niet automatisch op de computer geplaatst worden. Door het onmogelijk maken van het plaatsen van cookies, door de browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat er een kans dat (bepaalde) functies niet werken en dat de toegang tot de website beperkt wordt.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Zoals vermeld verwerkt FONDZ de gegevens van een (aspirant-) lid in het MijnFondz portal. In dat portal werkt FONDZ met inzage-rechten voor drie doelgroepen: 1) FONDZ directie en medewerkers, 2) bestuursleden van Fondz-groepen en 3) leden van Fondz-groepen.
Elk van deze groepen krijgt alleen inzage voor zover noodzakelijk om taken te vervullen of rechten uit te kunnen oefenen. Dat betekent onder meer dat bestuurders van of deelnemers aan een Fondz-groep geen inzage hebben in de gegevens van deelnemers van andere Fondz-groepen. Ook is de toegang beperkt tot de duur van de opdracht, bestuursperiode of lidmaatschap in het kader waarvan de toegang wordt verleend.
Verder deelt FONDZ gegevens van leden incidenteel met wetenschappelijke instituten of het Nationaal Archief, zoals hiervoor vermeld onder 3.3.1. Dit gebeurt alleen geanonimiseerd of na specifiek toestemmingsverlening. Deze instituten zijn vervolgens zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij met gegevens uitvoeren.

5.1 Verwerkers
Daarnaast worden alle categorieën persoonsgegevens die FONDZ verwerkt gedeeld met zogenaamde verwerkers. Dit zijn onze IT leveranciers die bijvoorbeeld zorgen voor opslag, ophalen en verzending van onze data. Deze verwerkers hebben de wettelijke plicht om zich te houden aan onze instructies en om passende beveiligingsmaatregelen te garanderen (zoals versleuteld opslaan of verzenden). Ze hebben alleen toegang tot de door hen verwerkte persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor hun dienstverlening, bijvoorbeeld in het geval van het onderzoeken van een datalek.
Alle persoonsgegevens die onder FONDZ’s verantwoordelijkheid worden verwerkt, met uitzondering van de hierna genoemde, worden opgeslagen op servers die zich op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte bevinden.
FONDZ maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van een provider die persoonsgegevens opslaat in de Verenigde Staten. Deze verwerker is aangesloten bij het zogenaamde Privacy Shield Framework, wat betekent dat deze verwerker volgens de autoriteiten een ‘passend beschermingsniveau’ waarborgt voor doorgifte naar de Verenigde Staten.

6. Jouw rechten

De wet geeft FONDZ gebruikers bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Hier volgt een korte uitleg.
6.1 Recht op inzage
Het recht op inzage houdt in dat FONDZ op jouw verzoek moet laten weten welke persoonsgegevens van je verwerk t worden.
6.2 Recht op rectificatie
Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer persoonsgegevens die FONDZ van jou verwerkt onjuist zijn, FONDZ deze op verzoek moeten corrigeren.
6.3 Recht op wissing
Het recht op wissing houdt in dat FONDZ verzocht kan worden gegevens te verwijderen, onder meer wanneer de gebruiker bezwaar maakt (zie hierna) en FONDZ geen “dwingende gronden” heeft om gegevens nog langer te verwerken.
6.4 Recht op beperking
Het recht op beperking houdt in dat wanneer een lid/gebruiker:
• van mening is dat gegevens niet juist zijn of dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig of onnodig is maar in verband met de gebruikers juridische positie niet gewist kunnen worden; of
• bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hierna)
gebruiker FONDZ kan verzoeken de verwerking op te schorten. 

FONDZ mag dan – uitzonderingen daargelaten – de persoonsgegevens zonder gebruikers toestemming alleen nog opslaan tot duidelijk is of het standpunt van gebruiker terecht is. Dit geldt ook voor de verwerkers, die FONDZ moeten informeren.
6.5 Recht op bezwaar
Het recht op bezwaar houdt in dat een lid/deelnemer zich kan verzetten tegen de verwerkingen die FONDZ uitvoert op grond van de juridische grondslag ́noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang ́. FONDZ staakt dan die verwerking, tenzij FONDZ “dwingende gronden” heeft om dit niet te doen.
6.6 Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit houdt in dat een lid/deelnemer bij beëindiging van deelname aan een Fondz-groep kan verzoeken de persoonsgegevens die aan FONDZ zijn verstrekt ter beschikking te stellen zodat deze ergens anders verwerkt kunnen worden.
Dit verzoek kan per e-mail naar: website[at]fondz.nl.
FONDZ zal, via de privacy functionaris, binnen een maand op het verzoek reageren. Eventuele consequenties van het voldoen aan het verzoek zullen worden gedeeld. Als FONDZ van mening is dat er goede redenen zijn om het verzoek te weigeren zullen die redenen in de reactie worden opgenomen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat FONDZ door aan het verzoek te beantwoorden haar rechten niet meer kan uitoefenen.

7. Klachten

Mocht een lid/deelnemer van mening zijn dat FONDZ door verwerking van persoonsgegevens in strijd met de wet handelt dan vernemen we dat uiteraard graag: website[at]fondz.nl . FONDZ gaat dan met de deelnemer op zoek naar een oplossing om tegemoet te komen aan het bezwaar. Komen we er samen toch niet uit dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Lisse, November 2019
FONDZ.nl BV, Meer en Duin 365, Lisse

FONDZ gaat ervan uit dat jij nu gerust bent over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Als je nog geen lid bent kun je hier inschrijven:

 

FONDZ, Goed voor elkaar!

Meer en Duin 365, 2163 HE Lisse